Algemene Voorwaarden Creatieve Fotomissies

Mevrouw C.D. Ponsen handelend onder de naam Creatieve Fotomissies (hierna: Creatieve Fotomissies) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24375735 en is gevestigd aan Fazantenkamp 917, 3607 EG te Maarssen.

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

3. Creatieve Fotomissies: De dienstverlener die Diensten aanbiedt aan Opdrachtgever.

4. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Creatieve Fotomissies heeft aangesteld, projecten aan Creatieve Fotomissies heeft verleend voor Diensten die door Creatieve Fotomissies worden uitgevoerd, of waaraan Creatieve Fotomissies een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.

5. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Creatieve Fotomissies.

6. Diensten: Creatieve Fotomissies biedt bruiloft fotografiediensten aan.

7. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Creatieve Fotomissies, alsmede voorstellen van Creatieve Fotomissies voor Diensten die door Creatieve Fotomissies aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Creatieve Fotomissies waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

8. Uitvoerdatum: de datum waarop de bruiloft plaatsvindt en de fotografie werkzaamheden worden uitgevoerd.

9. Schriftelijk: waar wordt gesproken over schriftelijk in deze algemene voorwaarden wordt tevens bedoeld: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Creatieve Fotomissies, elke Overeenkomst tussen Creatieve Fotomissies en Opdrachtgever en op elke dienst die door Creatieve Fotomissies wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Creatieve Fotomissies aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Creatieve Fotomissies is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 – Het Aanbod

1. Alle door Creatieve Fotomissies gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

2. Creatieve Fotomissies is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Creatieve Fotomissies het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Creatieve Fotomissies gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Oplevertijden in het aanbod van Creatieve Fotomissies zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Creatieve Fotomissies heeft aanvaard door een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.

2. Creatieve Fotomissies heeft het recht om de Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.

3. Creatieve Fotomissies is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4 Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever zoals omschreven bij artikel 5 lid 4.

5. Elke Overeenkomst die met Creatieve Fotomissies wordt aangegaan door Opdrachtgever, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Creatieve Fotomissies is verbonden.

6. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Creatieve Fotomissies met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.

 

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

1. Zowel Opdrachtgever als Creatieve Fotomissies kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

2. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Creatieve Fotomissies ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

3. Zowel Opdrachtgever als Creatieve Fotomissies kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Creatieve Fotomissies nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

4. Annulering door Opdrachtgever heeft tot gevolg dat Opdrachtgever de reeds gemaakte (on)kosten en gereserveerde tijd dient te vergoeden. Bij annulering wordt in rekening gebracht:

  1. tot 1 jaar tot Uitvoerdatum: de aanbetaling;
  2. binnen 12 maanden tot Uitvoerdatum: de aanbetaling plus 15% van het overeengekomen tarief;
  3. binnen 6 maanden tot Uitvoerdatum: de aanbetaling plus 30% van het overeengekomen tarief;
  4. binnen 3 maanden tot Uitvoerdatum: de aanbetaling plus 50% van het overeengekomen tarief;
  5. binnen 2 maanden tot Uitvoerdatum: 95% van het overeengekomen tarief;

6. Indien wegens overmacht de uitvoering van de Overeenkomst niet kan plaatsvinden, treden partijen in overleg om de afspraak te verplaatsen of een door Creatieve Fotomissies aan te wijzen vervanger te regelen. Reeds gemaakte kosten komen voor rekening van Opdrachtgever tenzij anders overeengekomen.

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening

1. Creatieve Fotomissies zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Creatieve Fotomissies staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2. De Overeenkomst op basis waarvan Creatieve Fotomissies de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Creatieve Fotomissies aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Creatieve Fotomissies heeft het recht zijn dienstverlening en zijn prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

4. Creatieve Fotomissies is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

5. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Creatieve Fotomissies aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Creatieve Fotomissies of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Creatieve Fotomissies recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

6. Creatieve Fotomissies zal naar eigen inzicht flitstechnieken toepassen voor een optimaal resultaat mits de omstandigheden zoals licht, beschikbare tijd en locatie dit toelaten.

7. Indien op locatie van Opdrachtgever schade ontstaat aan de apparatuur van Creatieve Fotomissies, en de schade het gevolg is van een oorzaak welke te wijten is aan Opdrachtgever en/of diens medewerkers of ingeschakelde derden door Opdrachtgever, is Opdrachtgever gehouden tot volledige vergoeding van de geleden schade van Creatieve Fotomissies.

8. Opdrachtgever ontvangt de digitale bestanden nadat opdrachtgever het overeengekomen bedrag volledig heeft betaald.

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door Creatieve Fotomissies verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Creatieve Fotomissies niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de foto’s te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. Creatieve Fotomissies is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan zijn verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Creatieve Fotomissies verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Creatieve Fotomissies voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. Creatieve Fotomissies kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Creatieve Fotomissies gerechtigd om zijn werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Kosten bij het ontbreken van essentiële gegevens op de Uitvoerdatum, zoals adressen, en waarbij een verkeersovertreding gemaakt moet worden in geval van achter elkaar aan rijden, zijn de kosten hiervan voor Opdrachtgever. In geval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 7 dagen voor de Uitvoerdatum, kenbaar te maken aan Creatieve Fotomissies.

4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. Hieronder mede doch niet uitsluitend begrepen het mogelijk maken dat Creatieve Fotomissies op de door Opdrachtgever gewenste locaties gefotografeerd kan en mag worden. Indien toestemming nodig is of kosten verbonden zijn aan het fotograferen op een bepaalde locatie, dient Opdrachtgever voor deze toestemming en betaling zorg te dragen.

 

Artikel 8 – Fotografie

1. De uitvoering van de fotografiewerkzaamheden is inclusief het bewerken van foto’s, tenzij anders overeengekomen.

2. Fotografie is een uiting van creativiteit en smaak. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met de offerte, gaat Opdrachtgever tevens akkoord met de fotografie stijl en aanpak van Creatieve Fotomissies. Creatieve Fotomissies is gerechtigd om de werkzaamheden naar eigen inzicht en creativiteit uit te voeren, met inachtneming van de wensen van Opdrachtgever.

3. Creatieve Fotomissies kan van Opdrachtgever verlangen om aanvullende afspraken te maken omtrent de uitvoering, kosten of de duur van de opdracht indien weersomstandigheden of overige externe factoren naar inzicht van  Creatieve Fotomissies een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst in de weg staan. Dergelijke omstandigheden kunnen in zulk geval aanleiding geven voor het verrichten van aanvullende werkzaamheden.

4. Het auteursrecht op de fotografische werken berust uitsluitend bij Creatieve Fotomissies, tenzij expliciet anders overeengekomen. Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door Opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals door Creatieve Fotomissies bepaald. Ten aanzien van de overdraagbaarheid van auteursrechten, naamsvermelding op fotografisch werk of een inbreuk op de auteursrechten van Creatieve Fotomissies is artikel 18 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

5. Indien Opdrachtgever verzoekt om de eigendom op de fotografische Werken, kan dit enkel worden overgedragen met expliciete toestemming van Creatieve Fotomissies waarbij aanvullende kosten zullen worden gerekend. 

6. Opdrachtgever kan slechts de door Creatieve Fotomissies goedgekeurde en bewerkte foto’s ontvangen. Opdrachtgever heeft nimmer recht op ‘raw’, onbewerkte foto’s.

7. Creatieve Fotomissies heeft het recht om te bepalen welke foto’s in aanmerking komen voor het (foto)album, tenzij anders overeengekomen. Wijzigingen in het album, zoals volgorde, grootte en aantallen van foto’s, kunnen eenmalig kosteloos worden doorgevoerd. Daaropvolgende wijzigingen worden door Creatieve Fotomissies doorberekend tegen het overeengekomen uurtarief.

Artikel 9 – Oplevering

1. De opleveringstermijn betreft nimmer een fatale termijn, tenzij expliciet anders overeengekomen. Creatieve Fotomissies zal de fotoreportage opleveren wanneer deze in zijn professionele opinie voldoen aan de specificaties van Opdrachtgever, welke aldus kan afwijken van de overeengekomen opleveringstermijn.

2. Indien de Opdrachtgever goedkeuring dient te geven op het albumontwerp, is Creatieve Fotomissies gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst c.q. oplevertermijn op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever goedkeuring heeft gegeven. Opdrachtgever dient vervolgens binnen twee weken na oplevering het opgeleverde albumontwerp te evalueren en goed- of af te keuren. Indien Opdrachtgever er langer dan 2 weken over doet om het albumontwerp goed- of af te keuren mag Creatieve Fotomissies een prijsverhoging van het afdrukte album doorbereken. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase reeds zijn goedgekeurd.

3. Creatieve Fotomissies spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van hem in redelijkheid verlangd kan worden.

4. Creatieve Fotomissies heeft het recht om alle door hem opgeleverde Werken te signeren, dan wel zijn naam te (doen) vermelden. Eveneens komt hem het recht toe om al zijn werken, ontwerpen en alle zaken waarop zijn intellectuele eigendomsrechten rusten, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit zonder dat daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever is verkregen.

Artikel 10 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Creatieve Fotomissies is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Na totstandkoming van de Overeenkomst is het verplaatsen van de Uitvoerdatum slechts mogelijk indien Creatieve Fotomissies beschikbaar is op de nieuwe Uitvoerdatum. Indien Creatieve Fotomissies niet beschikbaar is op de nieuwe Uitvoerdatum, zijn de annuleringsvoorwaarden en bijkomende kosten van artikel 5 van toepassing.

3. Bij het geheel op gedeeltelijk verplaatsen van de opdracht naar een nieuwe, nog overeen te komen, uitvoerdatum is Opdrachtgever een extra bedrag verschuldigd aan Creatieve Fotomissies, met altijd een minimum bedrag van 150,00 euro, ter vergoeding van de reeds gemaakte kosten, werkzaamheden en gederfde inkomsten. De factuur voor deze extra kosten dient betaald te worden binnen 2 weken na vaststelling van nieuwe uitvoerdatum.

Artikel 11 – Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

2. Creatieve Fotomissies voert zijn dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief.

3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijs niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Creatieve Fotomissies gerechtigd om de aanvullende kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

4. Parkeerkosten ten behoeve van de uitvoering van de Diensten worden aan Opdrachtgever doorberekend.

5. Opdrachtgever is verplicht de maaltijden (eenvoudig doch voldoende) op de Uitvoerdatum te verzorgen ten behoeve van Creatieve Fotomissies. In het geval dat er geen maaltijden geregeld zijn zal Creatieve Fotomissies de kosten voor maaltijden doorberekenen aan Opdrachtgever.

6. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Creatieve Fotomissies ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

7. De Creatieve Fotomissies verlangt ten behoeve van de reservering en voorbereidende werkzaamheden een aanbetaling. Opdrachtgever dient de aanbetaling te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

8. Creatieve Fotomissies is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven.

9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 – Incassobeleid

1. Opdrachtgever zijnde een Consument zal wanneer zij niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Creatieve Fotomissies zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien Creatieve Fotomissies meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 13 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging             

1. Creatieve Fotomissies gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. De verwerking van de persoonsgegevens zijn na te lezen in de door Creatieve Fotomissies opgesteld AVG.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Creatieve Fotomissies verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Creatieve Fotomissies tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

 

Artikel 14 – Opschorting en ontbinding

1. Creatieve Fotomissies heeft het recht om de ontvangen of door hem gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Creatieve Fotomissies gegronde reden zich voor doet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

2. Creatieve Fotomissies is bevoegd de nakoming van de op zijn rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van zijn facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

3. Creatieve Fotomissies is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van zijn werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Creatieve Fotomissies te vergoeden voor elk financieel verlies dat Creatieve Fotomissies lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 15 – Overmacht

1. Creatieve Fotomissies is niet aansprakelijk wanneer hij ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van Creatieve Fotomissies wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Creatieve Fotomissies, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Creatieve Fotomissies zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van (werknemers van) Creatieve Fotomissies of door hem ingeschakelde derden en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Creatieve Fotomissies buiten zijn invloedssfeer vallen die de nakoming van zijn verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald, met een minimum van de reeds ontvangen aanbetaling. Creatieve Fotomissies is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 16 – Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Creatieve Fotomissies alleen geacht te bestaan indien Creatieve Fotomissies dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Creatieve Fotomissies, is Creatieve Fotomissies uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Creatieve Fotomissies binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Creatieve Fotomissies deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Creatieve Fotomissies in staat is om adequaat te reageren. 

3. Indien het verrichten van Diensten door Creatieve Fotomissies leidt tot aansprakelijkheid van Creatieve Fotomissies, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of schuld zijdens Creatieve Fotomissies. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.

4. Creatieve Fotomissies sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Creatieve Fotomissies is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

5. Opdrachtgever vrijwaart Creatieve Fotomissies voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Creatieve Fotomissies geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Creatieve Fotomissies.

6.  Creatieve Fotomissies staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Creatieve Fotomissies verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

7 Creatieve Fotomissies is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging tijdens verzending van producten of deelbestanden.

8. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Creatieve Fotomissies vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Creatieve Fotomissies binnen een maand nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een maand na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Creatieve Fotomissies.

Artikel 17 – Geheimhouding

1. Creatieve Fotomissies en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Creatieve Fotomissies bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Creatieve Fotomissies is verkregen.

2. Indien Creatieve Fotomissies op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Creatieve Fotomissies zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Creatieve Fotomissies niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

3. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Creatieve Fotomissies aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Creatieve Fotomissies vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Creatieve Fotomissies vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Creatieve Fotomissies is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting leggen Creatieve Fotomissies en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 18 – Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Creatieve Fotomissies waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen en foto’s berusten uitsluitend bij Creatieve Fotomissies en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Creatieve Fotomissies worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Creatieve Fotomissies gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.

3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van Creatieve Fotomissies rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Creatieve Fotomissies. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Creatieve Fotomissies opgeleverde zaken, dient Creatieve Fotomissies expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

4. Creatieve Fotomissies behoudt te allen tijde het recht op naamsvermelding op de door hem opgeleverde fotografische werken (ex artikel 25 Auteurswet). Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de werken te verwijderen of te wijzigen.

5. Tenzij anders overeengekomen verkrijgt Opdrachtgever een gebruiksrecht van de werken die in haar Opdracht zijn gemaakt. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Creatieve Fotomissies rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst. Indien Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Creatieve Fotomissies wijzigingen aanbrengt, is Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd van 2.500,- euro en 250,- euro voor elke dag dat de overtreding voortduurt.

6. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

Artikel 19 – Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Creatieve Fotomissies verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Creatieve Fotomissies zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

2. Opdrachtgever vrijwaart Creatieve Fotomissies van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Opdrachtgever vrijwaart Creatieve Fotomissies voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

4. Opdrachtgever vrijwaart Creatieve Fotomissies voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).

5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Creatieve Fotomissies verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 20 – Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Creatieve Fotomissies of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@corrinep.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Creatieve Fotomissies de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Creatieve Fotomissies zal binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht, waarbij partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 21 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Creatieve Fotomissies en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Creatieve Fotomissies heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Creatieve Fotomissies en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland, locatie Amersfoort tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Maarssen, 17 juli 2020