Algemene Voorwaarden van Creatieve Fotomissies

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
  • Aw: Auteurswet 1912
  • Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
  • Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, duplicaat, polaroid, Cd-rom, DVD of memory stick.
  • Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
  • Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
  • Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.

2. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. Offerte

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Creatieve Fotomissies heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

4. Vergoeding

4.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door Creatieve Fotomissies gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
4.2 Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal Creatieve Fotomissies naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij de Fotograaf onder meer zal kunnen aanknopen bij (I) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega’s van Creatieve Fotomissies in rekening gebracht, (II) hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld, (III) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en (IV) de omvang en reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.
4.3 Indien aannemelijk is dat Creatieve Fotomissies hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.

5. Factuur en betaling

5.1 De Wederpartij zal de factuur van Creatieve Fotomissies op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan Creatieve Fotomissies heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.
5.2 Betaling dient te geschieden zoals op de factuur staat vermeld, maar altijd binnen dertig dagen na factuurdatum.
5.3 De Wederpartij verricht de aan Creatieve Fotomissies verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan Creatieve Fotomissies heeft verstrekt.
5.4 Indien Creatieve Fotomissies het verschuldigde bedrag niet binnen de in 5.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en daarom de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%.
5.5 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.
5.6 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van Creatieve Fotomissies nog niet heeft voldaan of aan de andere kant nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Creatieve Fotomissies dan ook.

6. Controle

6.1 Indien de vergoeding op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de Wederpartij, heeft Creatieve Fotomissies na een opgave van de opdrachtgever het recht om de administratie van de opdrachtgever te controleren door een door Creatieve Fotomissies aan te wijzen RA/AA accountant.
6.2 In het geval dat de uitkomst van de controle meer dan 2% afwijkt van de opgave en afrekening van de Wederpartij dan komen de kosten van de controle volledig voor rekening van de Wederpartij. Bovendien zal de Wederpartij alsdan de op basis van de daadwerkelijke gegevens verschuldigde vergoeding, na facturering aan Creatieve Fotomissies voldoen.

7. Bewijsexemplaar

Bij openbaarmaking van een Fotografisch werk dient de Wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan Creatieve Fotomissies te doen toekomen.

8. Levering

8.1 Beelddragers worden geleverd in het pand waar Creatieve Fotomissies zijn bedrijf uitoefent. Verzonden Beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij tot het moment dat de Beelddragers door Creatieve Fotomissies onbeschadigd retour zijn ontvangen.
8.2 Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij.
8.3 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Creatieve Fotomissies vastgesteld.
8.4 Indien Creatieve Fotomissies en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft Creatieve Fotomissies het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.
8.5 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

9. Klachten

Klachten op het gebied van het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk aan Creatieve Fotomissies te worden medegedeeld. Creatieve Fotomissies heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

10. Bezit/eigendom Beelddragers

10.1 Indien niet is overeengekomen dat Beelddragers in het bezit van de Wederpartij blijven, heeft deze onverwijld na het overeengekomen gebruik voor kosteloze retournering aan Creatieve Fotomissies zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van Creatieve Fotomissies.
10.2 Indien Fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal de Wederpartij deze onverwijld na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van Creatieve Fotomissies.
10.3 Indien een Beelddrager niet binnen vier weken na de overeengekomen termijn aan Creatieve Fotomissies is geretourneerd, wordt hij als vermist beschouwd.
10.4 In geval van vermissing of beschadiging van een Beelddrager is de Wederpartij gehouden de schade die Creatieve Fotomissies hierdoor lijdt te vergoeden.
10.5 Beelddragers blijven eigendom van Creatieve Fotomissies. De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

11. Zichtzendingen

11.1 Als zichtzending ter beschikking gestelde Beelddragers die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden geretourneerd.
11.2 Als zichtzending ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden gewist dan wel vernietigd.
11.3 In het geval Beelddragers en/of digitale bestanden met Fotografische werken langer worden behouden dan de overeengekomen periode, is de Wederpartij gehouden de schade die Creatieve Fotomissies hierdoor lijdt te vergoeden.
11.4 De Wederpartij is niet alleen verplicht tot tijdige retournering van de origineel aan hem verzonden Beelddragers aan Creatieve Fotomissies, maar hij zal ook geen enkel vervaardigd duplicaat in welke vorm dan ook van de Beelddragers en/of ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken behouden en ieder zulk duplicaat meteen (doen) vernietigen.

12. Herstelkosten

Indien de codering of andere aanduidingen achterop een Beelddrager in het beheer van de Wederpartij onleesbaar zijn geworden of zijn verdwenen, heeft Creatieve Fotomissies recht op vergoeding van de herstelkosten door de Wederpartij. Hetzelfde geldt indien een diapositief niet voor publicatie in aanmerking is gekomen maar wel uit zijn omraming is gehaald.

13. Opdracht

13.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de Fotograaf zich jegens de Wederpartij verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren.
13.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van Creatieve Fotomissies. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door Creatieve Fotomissies aan de Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door Creatieve Fotomissies in overeenstemming met de offerte.
13.3 Creatieve Fotomissies heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
13.4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door Creatieve Fotomissies slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan Creatieve Fotomissies is geretourneerd.
13.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Creatieve Fotomissies recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.
13.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Creatieve Fotomissies volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie Creatieve Fotomissies werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten.

14. Internet

14.1 Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen mag de Wederpartij in geen geval werk van Creatieve Fotomissies op Internet plaatsen.
14.2 De Wederpartij zal van de Fotografische werken geen andere kopieën maken – digitaal of op andere wijze – dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op Internet. Na afloop van het overeengekomen gebruik zal de gebruiker de gebruikte (werk)kopie(ën) van het Fotografische werk wissen dan wel vernietigen.
14.3 De Wederpartij zal Creatieve Fotomissies vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het Fotografisch werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan Creatieve Fotomissies verstrekken.

15. Auteursrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij Creatieve Fotomissies.

16. Licentie

16.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
16.2 Indien over de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van Creatieve Fotomissies, hebben bedoeld.
16.3 Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.
16.4 Indien door Creatieve Fotomissies toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

17. Sublicenties

Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

18. Inbreuk op auteursrecht

18.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Creatieve Fotomissies.
18.2 Bij inbreuk komt Creatieve Fotomissies een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Creatieve Fotomissies gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten).

19. Naamsvermelding

19.1 Tenzij anders overeengekomen dient de naam van Creatieve Fotomissies duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
19.2 Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt Creatieve Fotomissies een vergoeding toe van tenminste 100% van de door Creatieve Fotomissies gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
19.3 Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het Fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van Creatieve Fotomissies op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de Wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata – zoals ze door Creatieve Fotomissies tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt – behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.

20. Persoonlijkheidsrechten

20.1 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van Creatieve Fotomissies conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.
20.2 Bij schending van bedoelde persoonlijkheidsrechten komt de Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

21. Rechten van derden

21.1 De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerde en/of andere rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaart Creatieve Fotomissies van alle aanspraken te dier zake.
21.2 Creatieve Fotomissies is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

22. Aansprakelijkheid Fotograaf

Creatieve Fotomissies is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Creatieve Fotomissies of door hem ingeschakelde personen.
De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

23. Faillissement/surséance

Zowel Creatieve Fotomissies als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft Creatieve Fotomissies het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

24. Rechts- en forumkeuze

24.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
24.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
24.3 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

25. Bruidsreportages

Aanvullend op bovenstaande algemene voorwaarden en meer toegespitst op bruidsfotografie zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

25.1 Bij een opdracht tot het maken van een bruidsreportage geeft Creatieve Fotomissies de garantie om, buiten het geval van overmacht, op de aangegeven tijd aanwezig te zijn en de opdracht binnen de grenzen van haar beroepsplicht uit te voeren.

25.2 Als Creatieve Fotomissies door overmacht niet in staat is de opdracht uit te voeren zal deze alles in het werk te stellen om een vervanger dan wel oplossing te vinden. Mocht er geen vervanger of oplossing worden gevonden dan is wederpartij geen betaling verschuldigd aan Creatieve Fotomissies.

25.3 Bij de verplaatsing van de opdracht naar een andere datum, zal Creatieve Fotomissies de opdracht op de nieuwe datum alsnog uitvoeren. Is het voor Creatieve Fotomissies onmogelijk op de nieuwe vastgestelde datum de opdracht uit te voeren, dan is de wederpartij 25% van het totale orderbedrag verschuldigd aan Creatieve Fotomissies.

25.4 Het aantal foto’s per onderdeel, de onderwerpen en de stijl en sfeer van fotografie worden bepaald door Creatieve Fotomissies. Er kan in geen geval sprake zijn van emotionele of financiële schade van wederpartij doordat er beelden van bepaalde situaties en/of momenten ontbreken volgens wederpartij.

25.5 Het auteursrecht op de foto’s berust bij Creatieve Fotomissies. De gemaakte foto’s mogen door Creatieve Fotomissies worden getoond als bewijs van vakwerk in haar portfolio, reclamewerk, website, weblog en social media van Creatieve Fotomissies of in het kader van een vakwedstrijd. Dit gaat wel in overleg met de wederpartij. De wederpartij mag voor privédoeleinden de geleverde digitale bestanden vrij gebruiken. Bij het plaatsen van beelden op internet (b.v. social media) zal er bij elk beeld een naamsvermelding bijgevoegd zijn in de vorm van bedrijfsnaam of de naam van de fotograaf. Bij commercieel gebruik van de bestanden moet eerst toestemming worden gevraagd aan Creatieve Fotomissies door wederpartij. De wederpartij mag fotobestanden in geen geval doorgeven aan derden voor commercieel gebruik.

25.6 Een onverhoopt technisch falen wordt in beginsel gecompenseerd met gelijkwaardige fotografie. Creatieve Fotomissies is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade hieromtrent.

25.7 De digitale beeldbestanden blijven altijd eigendom van Creatieve Fotomissies. Bij levering van digitale beeldbestanden worden JPG bestanden geleverd en in geen enkel geval RAW bestanden.

25.8 De selectie afdrukken die in het album wordt verwerkt wordt door Creatieve Fotomissies bepaald, tenzij anders overeengekomen en schriftelijk vastgelegd. Eventuele wijzigingen in het album zoals de volgorde en aantallen van de foto’s kunnen in overleg veranderd worden. Het album kan op deze manier 1 x kosteloos veranderd worden, de volgende wijzigingen worden doorberekend tegen het uurtarief.

25.9 Mocht er op de trouwdag sprake zijn van een verkeersovertreding in geval van tijdnood of ontbreken van adressen waardoor er achter elkaar aan gereden dient te worden, is de geleden schade hiervan voor rekening van de wederpartij.

25.10 Indien er sprake is van kilometervergoeding zal dit duidelijk vermeld in de offerte en orderbevestiging staan. Parkeerkosten evenals entreekosten voor locaties op de trouwdag van de wederpartij zijn te allen tijde voor rekening van de wederpartij.

25.11 Betaling zal geschieden zoals overeengekomen in de offerte en orderbevestiging. In geen geval worden er digitale fotobestanden of albums geleverd voordat het totale orderbedrag is voldaan.

25.12 Maaltijden (eenvoudig doch voldoende) op de trouwdag van wederpartij zullen worden verzorgt door de wederpartij. Mocht er geen maaltijd zijn geregeld door wederpartij voor de fotograaf van Creatieve Fotomissies zullen de kosten voor een maaltijd worden doorberekend aan de wederpartij.

25.13 Bij annulering van de opdracht door wederpartij is de wederpartij 25% verschuldigd aan Creatieve Fotomissies, maar altijd een minimumbedrag van 250,00 euro per opdracht.

25.14 Bij een aanvraag voor een huwelijksreportage wordt niet automatisch een optie gegeven op de nog beschikbare datum. Als er om een optie wordt gevraagd wordt deze bij zeer hoge uitzondering afgegeven voor maximaal 1 week en zal deze schriftelijk door Creatieve Fotomissies aan de wederpartij worden bevestigd.

25.15 Bij aanwezigheid van een (onprofessionele) videograaf is Creatieve Fotomissies niet verantwoordelijk of schuldig als er momenten worden gemist omdat de videograaf in de weg loopt.

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 20101627.